آلبوم عکس - بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 1 / 7
پل رضاشاهى بيشه پوران
640 * 480 (186 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 2 / 7
آبشار بيشه پوران۲
640 * 480 (191 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 3 / 7
آبشار بيشه پوران۳
640 * 480 (167 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 4 / 7
تونل برفی
448 * 336 (97 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 5 / 7
تونل برفی۲
336 * 448 (99 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 6 / 7
تونل برفی۳
448 * 336 (83 KB) 
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى)
بيشه پوران و تونل برفی(توسط دکتر قربانخانى): عکس شماره 7 / 7
تونل برفی۴
448 * 336 (94 KB) 
1