آلبوم عکس - صعود به درفک
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 1 / 12
my jeep cj7
448 * 336 (95 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 2 / 12
me
480 * 601 (176 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 3 / 12
در راه صعود با دو دیفرانسیل
640 * 360 (181 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 4 / 12
منطقه رستم آباد
640 * 360 (177 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 5 / 12
کشاورزان
640 * 360 (173 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 6 / 12
زراعت گندم
640 * 360 (177 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 7 / 12
مسیر صعود به قله
640 * 360 (152 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 8 / 12
نمای دهانه قله از دور
640 * 360 (167 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 9 / 12
دهانه قله درفک (کاسه قله)
640 * 360 (174 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 10 / 12
دو قدمی پرتگاه
640 * 360 (139 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 11 / 12
گوسفند سرا
640 * 360 (184 KB) 
صعود به درفک
صعود به درفک: عکس شماره 12 / 12
نمای دیلمان از قله درفک.
640 * 360 (136 KB) 
1 2