آلبوم عکس - کویر مرنجاب
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 1 / 12
پياده روى روى شن روان
448 * 336 (27 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 2 / 12
پياده روى
448 * 336 (79 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 3 / 12
سايه
448 * 336 (73 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 4 / 12
درياچه نمک از دريچه تلسکوپ
448 * 336 (54 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 5 / 12
من در چاه دستکن
448 * 336 (62 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 6 / 12
مرنجاب و درياچه نمک و جزيره سرگردان
448 * 336 (24 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 7 / 12
شهر زير زمينى نوش آباد
448 * 336 (86 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 8 / 12
چراغ پيه سوز
448 * 336 (106 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 9 / 12
چاه
448 * 336 (98 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 10 / 12
وسايل رصد ستارگان
448 * 336 (74 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 11 / 12
استوار در دل کوير
336 * 448 (78 KB) 
کویر مرنجاب
 کویر مرنجاب: عکس شماره 12 / 12
بدون شرح
120 * 160 (23 KB) 
1 2 3